Umowa

 

UMOWA POZOSTAWIENIA PSA POD OPIEKĄ
HOTELU na WICHROWYM SKALISKU

W dniu …………………… pomiędzy Pauliną Polakiewicz, właścicielem Hotelu na Wichrowym Skalisku z siedzibą w Glanów 103, 32-353 Trzyciąż, zwaną dalej HOTELEM

a właścicielem psa (imię i nazwisko)

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………

zamieszkałym/łą

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

dowód osobisty nr:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nr.tel ………………………………………., adres e-mail:………………………………………………

zwanym dalej WŁAŚCICIELEM, zawarto umowę o treści:

&1

WŁAŚCICIEL oddaje pod opiekę HOTELU psa/sukę o imieniu

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

rasy……………………………………………………………………………………………………………………………..,

zwanym/ną dalej PSEM

na okres ……………………………………………………………………………………………………………………….

Tym samym WŁAŚCICIEL składa oświadczenie, że PIES jest jego własnością.

&2

WŁAŚCICIEL oddający PSA po opiekę HOTELU oświadcza, że PIES posiada wszystkie szczepienia, został zabezpieczony przed kleszczami i pchłami, odrobaczony oraz że jest zdrowy i nie potrzebuje specjalistycznej opieki.

&3

WŁAŚCICIEL zostawia na czas pobytu książeczkę zdrowia PSA, smycz i obrożę PSA, jeśli jest taka konieczność ulubione posłanie (klatkę) i zabawki oraz karmę na czas pobytu w ilości odpowiedniej do sugerowanego czasu pobytu lub zleca karmienie za dodatkową opłatą.

&4

Koszt pobytu PSA w HOTELU w umówionym okresie, został ustalony na kwotę

……………………. PLN, słownie: ……………………………………………………………………………

Płatność zostanie przekazana HOTELOWI w momencie przekazania PSA przez WŁAŚCICIELA.

&5

Zawarta umowa zobowiązuje WŁAŚCICIELA do poinformowania o aktualnym stanie zdrowia PSA, o jego charakterze oraz zachowaniu w stosunku do ludzi i zwierząt /psy, koty/, o innych istotnych zachowaniach, w tym o zachowaniach niepokojących, oraz do udzielenia uwag i wskazówek dotyczących PSA.

WŁAŚCICIEL PSA zobowiązuje się również do uregulowania płatności w ustalonym w niniejszej umowie terminie oraz do odebrania PSA w umówionym dniu,  a o wszelkich przesunięciach /wydłużenie lub skrócenie/ poinformuje z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.

WŁAŚCICIEL zobowiązuje się do pozostawienia i odebrania PSA w godzinach zakwaterowania: między godziną 8.00 a 18.00.

Ustalony termin pobytu może zostać zmieniony za zgodą obydwu stron.
W przypadku skrócenia pobytu PSA w hotelu WŁAŚCICIEL zobowiązany jest to pokrycia pełnej kwoty ustalonej w umowie.
W przypadku wydłużenia pobytu WŁAŚCICIEL zobowiązany jest do pokrycia kosztów ustalonych z HOTELEM w dniu odbioru PSA z hotelu.

W przypadku konieczności udzielenia pomocy PSU przez lekarza weterynarii, podczas pobytu PSA w hotelu, WŁAŚCICIEL PSA zwróci koszty leczenia HOTELOWI w dniu odbioru PSA z hotelu.

&6

W sytuacji gdy WŁAŚCICIEL PSA nie przekaże pełnej opłaty uzgodnionej w umowie, nie odbierze PSA w ustalonym w niniejszej umowie terminie i nie będzie się kontaktować w sprawie przedłużenia pobytu PSA w hotelu, nie będzie odpowiadać na próby skontaktowania się przez HOTEL (telefony, smsy, email), adres lub telefon będzie nieaktualny i nie zostanie zaktualizowany lub nie dopełni warunków spisanych w umowie, zastosowanie będzie miał &7 do niniejszej umowy.

&7

Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wymienionych w &6 równoznaczne jest z porzuceniem PSA przez WŁAŚCICIELA i prawne konsekwencje tego zdarzenia będą rozpatrywane na mocy Ustawy o Ochronie Praw Zwierząt z 21.08.1997 roku, która definiuje porzucenie zwierzęcia jako znęcanie się nad nim (art. 6 ust. 1 i ust. 2 pkt. 11) i nakłada na WŁAŚCICIELA karę w postaci pozbawienia lub ograniczenia wolności albo grzywny (art. 35 ust. 1), przy czym sąd może zasądzić przepadek zwierzęcia (art. 35 ust. 3) i dalsze losy zwierzęcia reguluje art. 38 przywoływanej ustawy.

&8

Hotel z Wichrowego Skaliska zobowiązuje się w związku z zawarciem umowy do opieki nad PSEM, dołożenia wszelkich starań mających na celu skrócenie okresu aklimatyzacji w nowym miejscu, zapewnienie odpowiedniej dawki zabawy i ruchu stosownie do temperamentu, potrzeb i charakteru PSA, zapewnienie kontaktów z psami o zrównoważonej psychice, do żywienia PSA zgodnie ze wskazówkami WŁAŚCICIELA oraz do zadbania o stan psychiczny i fizyczny PSA oraz (w razie potrzeby) do otoczenia PSA opieką weterynaryjną, o czym niezwłocznie powiadomiony będzie WŁAŚCICIEL. HOTEL zobowiązuje się także do szkolenia lub pracy z PSEM tylko i wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu z WŁAŚCICIELEM i za dodatkową opłatą.

HOTEL może świadczyć dodatkowe usługi pielęgnacyjne, po wcześniejszym ustaleniu tego z WŁACICIELEM i za dodatkową opłatą.

&9

Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.